Regulamin Promocji „Zacznij już teraz i zyskaj 25 PLN”

§ 1 Organizator Promocji

 1. Promocja „Zacznij już teraz i zyskaj 25 PLN”, zwana dalej Promocją organizowana jest przez ZETO SA z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 8a, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000073624, o kapitale zakładowym w kwocie 1.040.000 zł (wpłacony w całości), NIP: 778-00-40-928 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarza je w zakresie i celu przeprowadzenia niniejszej Promocji.
 3. Uczestnikowi Promocji, przysługuje prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych oraz ich poprawiania, a także prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych przez Organizatora w związku z niniejszą Promocją.

§ 2 Czas trwania Promocji

Promocja trwa od dnia 18.05.2015 r. do dnia 31.12.2017 r. włącznie.

§ 3 Uczestnictwo w Promocji

 1. Promocja przeznaczona jest dla konsumentów oraz przedsiębiorców, przez których w niniejszym Regulaminie rozumie się osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, spółki cywilne, jawne, partnerskie, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, spółdzielnie), zwanych dalej Uczestnikami Promocji, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
  • w okresie trwania Promocji złożą wniosek o rejestrację konta w ramach usługi Snipcloud polegającej na udostępnieniu przestrzeni serwerowej w systemie chmury obliczeniowej,
  • dokonają płatności na kwotę minimum 10 PLN,
  • podmiotem rejstrującym konto będzie Uczestnik Promocji, niekorzystający wcześniej z usługi.

§ 4 Zasady Promocji

 1. Uczestnik Promocji, który spełnił warunki, określone w § III, otrzyma w ramach Promocji Promocyjne Jednostki Taryfowe o wartości 25 zł (dwadzieścia pięć złotych).
 2. Okres ważności Promocyjnych Jednostek Taryfowych wynosi 6 miesięcy od ich przyznania przez Organizatora Promocji.
 3. Promocyjne Jednostki Taryfowe są równoważne z Wynagrodzeniem i wszelkie zapisy dotyczące Wynagrodzenia zawarte w Regulaminie świadczenia usługi znajdują do niego zastosowanie.
 4. Promocyjne Jednostki Taryfowe przypisywane są do danego Użytkownika i zmniejszane są odpowiednio o wartość zamówionych i realizowanych przez niego Usług – zgodnie z Cennikiem.
 5. Promocyjne Jednostki Taryfowe nie mogą być wymienione na pieniądze.
 6. Organizator Promocji jest uprawniony do odbioru przyznanych promocyjnie Jednostek Taryfowych, w przypadku gdy Uczestnik Promocji podał nieprawdziwe dane lub naruszając zasady regulaminu, założył kolejne konto celem powtórnego skorzystania z Promocji.
 7. Uzyskana przez Uczestnika Jednostka Taryfowa nie podlega zwrotowi i nie może zostać zaliczona na inne konto.
 8. Jeżeli Uczestnikami Promocji są osoby prowadzące działalność gospodarczą, otrzymana premia, o której mowa w ust. 1 stanowi przychód z tej działalności zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 361). Na Organizatorze nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego.
 9. Jeżeli Uczestnikami Promocji są podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych otrzymana premia, o której mowa w ust. 1 stanowi przychód w zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2011 r., nr 74, poz. 397 ). Na Organizatorze nie ciążą obowiązki płatnika podatku dochodowego.

§ 5 Reklamacje

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji, Uczestnik Promocji może składać pisemnie na adres: ZETO SA, ul. Fredry 8A z dopiskiem Promocja „Zacznij już teraz i zyskaj 25 PLN” lub drogą elektroniczną za pomocą wiadomości e-mail na adres: kontakt@snipcloud.com.
 2. Reklamacje należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia Uczestnika Promocji.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Promocji, adres do korespondencji, opis zarzutów stanowiących podstawę reklamacji oraz oczekiwania Uczestnika Promocji dotyczące sposobu naprawy szkody. Dodatkowo w przypadku reklamacji składanych na piśmie: numer PESEL oraz podpis Uczestnika Promocji.
 4. Postępowanie reklamacyjne prowadzone jest przez Organizatora Promocji, który dokłada wszelkich starań, aby obsługa reklamacji była dokonana z należytą starannością, wnikliwie i terminowo z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie nie przekraczającym 30 dni od daty ich wpływu do Organizatora Promocji. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji pod warunkiem poinformowania składającego reklamację o prowadzonym postępowaniu wyjaśniającym i o przewidywanym terminie ostatecznej odpowiedzi.
 6. O wyniku postępowania reklamacyjnego Uczestnik Promocji zostanie powiadomiony z zachowaniem formy złożenia reklamacji, lub w formie zgodnej ze złożoną przez siebie dyspozycją.
 7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem Uczestnika Promocji, może on zwrócić się do Organizatora Promocji o ponowne rozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.
 8. Decyzja Organizatora w przedmiocie rozpatrywanej reklamacji nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień Uczestnika Promocji do dochodzenia swoich roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym wystąpienia z powództwem do Sądu powszechnego.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym szczegółowe zasady Promocji pod nazwą „Zacznij już teraz i zyskaj 25 PLN”
 2. Każda Promocja organizowana przez Organizatora Promocji jest odrębna i oparta o odrębne regulaminy. Promocje organizowane Organizatora Promocji nie łączą się.
Niniejszy materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma on charakter wyłącznie informacyjny.