Regulamin świadczenia usług Snipcloud

Definicje Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu, użyte w Regulaminie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:

§ 1

 1. Administrator – podmiot świadczący Usługę na podstawie Umowy, którym jest ZETO S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Fredry 8a, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem: 0000073624, REGON: 630006756, NIP: 778-00-40-928;
 2. Osoba – osoba fizyczna albo osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną;
 3. Regulamin – przedmiotowy dokument ustalający prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora w związku z Usługą wraz z ewentualnymi załącznikami stanowiącymi jego integralną cześć;
 4. Umowa – umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem;
 5. Usługa – usługa świadczona przez Administratora na rzecz Użytkownika na podstawie Umowy polegająca na udostępnieniu przestrzeni serwerowej w systemie chmury obliczeniowej;
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Usługi na podstawie Umowy;

§ 2

 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie zasad funkcjonowania Usługi oraz określenie praw i obowiązków Użytkowników oraz Administratora.
 2. Regulamin jest powszechnie dostępny, publiczny i nieodpłatny, w szczególności dla Użytkownika;
 3. Administrator nie wprowadza do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści Usługi. Z korzystaniem z Usługi jako usługi świadczonej drogą elektroniczną związane są typowe zagrożenia dotyczące korzystania z sieci Internet dla celów przekazywania danych. System teleinformatyczny, którym posługuje się Administrator, wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku ze względu na właściwość Usługi, techniki mające na celu zapewnienie Użytkownikowi korzystanie z Usługi w sposób uniemożliwiający dostęp Osób nieuprawnionych do treści przekazu składającego się na tę Usługę, w szczególności odpowiednie techniki kryptograficzne.
 4. Administrator informuje, że korzystanie przez Użytkownika z Usługi anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu nie jest zwyczajowo przyjęte. Administrator wykorzystuje zwyczajowo przyjęte na rynku środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną. Informacja o środkach, o których mowa powyżej, a także o podmiotach, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych będzie na bieżąco zamieszczana na panelu klienta lub w innym miejscu łatwo dostępnym dla Użytkownika.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, powiadamiając o tym Użytkowników drogą elektroniczną, co najmniej 14 dni przed wprowadzeniem nowego Regulaminu w życie.
 6. Administrator może przerwać świadczenie usług na rzecz Użytkownika, gdy ten nie stosuje się do zapisów Regulaminu.

§ 3

Niezbędnym dla korzystania z Usługi, w tym współpracy z systemem teleinformatycznym Administratora, jest posiadanie przez Użytkownika:
 • a. urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet;
 • b. komputera z oprogramowaniem pozwalającym na korzystanie z sieci Internet;
 • c. dostępu do sieci Internet;
 • d. systemu operacyjnego: MS Windows XP, MS Windows Vista, MS Windows 7, MS Windows 8, MAC OS 10.X, Linux, przy czym należy upewnić się, że wszystkie zalecane przez producenta aktualizacje są poprawnie zainstalowane;
 • e. w celu uniknięcia problemów zaleca się używanie zaktualizowanych wersji przeglądarek: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera lub Chrome.

§ 4

 1. Zawarcie Umowy następuje z chwilą łącznego spełnienia warunków jak następuje:
  • a. wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej www.snipcloud.com,
  • b. akceptacji Regulaminu wraz z ewentualnymi załącznikami,
  • c. wyrażenia zgód wskazanych przez Administratora, gdy znajduje zastosowanie,
  • d. dokonania płatności wynagrodzenia w co najmniej minimalnej wysokości, zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami § 6 poniżej.
 2. Użytkownik zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w szczególności zgodnych z prawdą swoich danych jak następuje: imię, nazwisko, adres oraz adres e-mail, a także do złożenia oświadczenia, że jest konsumentem. Nadto, w formularzu rejestracyjnym Użytkownik dokonuje pierwotnego wyboru szczegółowych parametrów technicznych Usługi.
 3. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia bez zastrzeżeń;
  • b. dobrowolnie przystąpiłem do Umowy;
  • c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą.
 4. Niezwłocznie po zawarciu Umowy, Użytkownikowi umożliwione zostaje korzystanie z Usługi. Nadto, niezwłocznie po zawarciu Umowy, Użytkownik otrzymuje dostęp do Panelu Klienta za pośrednictwem którego może kontaktować się z Administratorem w sprawie Usługi. Usługa dotyczy świadczeń, które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone. Usługa dotyczy świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w chwili dokonywania wyboru szczegółowych parametrów technicznych Usługi.

§ 5

 1. Do obowiązków Administratora należy:
  • a. zapewnienie infrastruktury sprzętowej zgodnie z Usługą wybraną przez Użytkownika;
  • b. zapewnienie infrastruktury technicznej, to jest sieci Internet i zasilania niezbędnych do funkcjonowania infrastruktury sprzętowej, o której mowa w pkt. a) powyżej.
 2. Celem należytego korzystania z Usługi do obowiązków Użytkownika należy w szczególności:
  • a. spełnienie warunków technicznych, w tym sprzętowych określonych w § 5 pozwalających na korzystanie z Usługi;
  • b. zapewnienie infrastruktury systemowej, to jest administrowania systemem,
  • c. tworzenie kopii bezpieczeństwa własnych danych umieszczonych na serwerze lub serwerach.
 3. Dobrowolne umożliwienie przez Użytkownika korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom jak i korzystanie przez Użytkownika z Usługi zarejestrowanej na innego Użytkownika następuje na ryzyko i odpowiedzialność Użytkownika. Użytkownik odpowiada za działania lub zaniechania Osób, którym dobrowolnie umożliwił korzystanie z zarejestrowanej na siebie Usługi, jak za działania lub zaniechania własne. Administrator zaleca by Użytkownik nie umożliwiał korzystania z zarejestrowanej na siebie Usługi innym Osobom i przestrzega przed ryzykiem związanym z takim działaniem.
 4. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z obowiązującymi normami prawa polskiego i/lub międzynarodowego, a przede wszystkim z normami:
  • a. ochrony danych osobowych;
  • b. ochrony dóbr osobistych, w tym w szczególności wizerunku, prawa do prywatności lub tajemnicy korespondencji;
  • c. prawa autorskiego i praw pokrewnych, w tym praw autorskich majątkowych i praw autorskich osobistych oraz prawa własności przemysłowej, w tym praw z rejestracji wynalazków, patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, przysługujących Osobom, w tym Administratorowi i innym Użytkownikom;
  • d. prawa karnego dotyczącego wykroczeń lub innych czynów zabronionych, w szczególności w zakresie zakazu propagowania określonych treści, w tym treści faszystowskich lub innych propagujących systemy totalitarne, nawołujących do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych;
  • e. prawa świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności rozsyłania niezamówionej informacji handlowej lub spamu.
 5. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań sprzecznych z dobrymi obyczajami lub w inny sposób naruszających interesy Osób, w tym Administratora lub innych Użytkowników (przykładowo: ataki hackerskie w tym DDOS, phising i podobne; łamanie zabezpieczeń jakichkolwiek systemów, serwerów, poczty, stron internetowych; zmienianie nagłówków wiadomości e-mail w sposób uniemożliwiający lub utrudniający ich dotarcie do adresata lub nadawcy; propagowanie lub publikowanie narzędzi stworzonych do działań nielegalnych, w tym łamania zabezpieczeń elektronicznych między innymi tokenów, kluczy, haseł, numerów kart kredytowych i podobnych; propagowanie lub publikowanie informacji o nielegalnych działaniach, w tym hackingu, phisingu, crackingu i podobnych).
 6. Zawierając Umowę, Użytkownik zobowiązuje się, w zakresie sposobu korzystania z Usługi, w tym w szczególności co do publikacji treści lub co do uruchamiania systemów lub aplikacji na serwerze lub serwerach, do niepodejmowania działań lub niedopuszczania do zaniechań mogących powodować szkody u Osób, w tym u Administratora lub innych Użytkowników, a także w inny sposób naruszać ich prawa. W szczególności powyższe dotyczy działań lub zaniechań utrudniających lub uniemożliwiających należyte funkcjonowanie i korzystanie z Usługi przez Użytkownika, Administratora lub przez innych Użytkowników, a także działań lub zaniechań polegających przykładowo na nieuprawnionej ingerencji w serwer lub serwery czy budowaniu zaplecz pozycjonerskich w tym farm linków.
 7. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za swoje działania podejmowane w związku z korzystaniem z Usługi lub za swoje zaniechania związane z korzystaniem z Usługi, w tym w szczególności za treści umieszczone na serwerze lub serwerach udostępnionych w ramach Usługi w stosunku do Osób, w tym innych Użytkowników lub Administratora.
 8. W sytuacji, gdyby zachodziło podejrzenie, że wprowadzona przez Użytkownika treść narusza obowiązujące normy prawa polskiego i/lub międzynarodowego Administrator jest uprawniony od podjęcia czynności weryfikacyjnych, a w przypadku braku reakcji Użytkownika Administrator może usunąć treść, zawiesić albo usunąć Konto tego Użytkownika.
 9. W przypadku naruszenia przez Użytkownika obowiązków oznaczonych w ust. 4, 5 i 6 Administrator uprawniony jest do usunięcia treści sprzecznych obowiązującymi normami prawa polskiego i/lub międzynarodowego jak również do czasowego zablokowania lub usunięcia Konta.

§ 6

 1. Ceny pakietów dostępne są na stronie www: www.snipcloud.com/pricing.
 2. Ceny pakietów nie ulegają zmianie w trakcie trwania okresu rozliczeniowego, tj. okresu, za który Użytkownik dokonał płatności.
 3. Użytkownik po zakończeniu okresu rozliczeniowego ma możliwość przedłużenia świadczenia usług, zgodnie z aktualnym na dzień składania zamówienia cennikiem.
 4. Administrator powiadomi poprzez email Użytkownika na 14 dni przed końcem świadczenia usług o możliwości ich przedłużenia.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do wniesienia z góry Opłaty abonamentowej za dany Okres abonamentowy.
 6. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w wersji elektronicznej (PDF).

§ 7

 1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Użytkownika przez cały okres widniejący na fakturze VAT, potwierdzającej opłatę należności.
 2. Administrator gwarantuje dostęp do kont w ciągu całej doby i wszystkich dni w roku, Administrator zastrzega sobie prawo do chwilowych przerw w dostępie do kont przez Użytkownika w przypadku konserwacji systemów lub serwerów oraz w przypadku zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych.
 3. Wszelkie przerwy w dostępie do kont wynikające z planowanych prac konserwacyjnych, aktualizacji systemów, migracji kont lub innych prac prowadzonych na serwerach Administratora będą publikowane na łamach strony: www.snipcloud.com.
 4. Administrator zobowiązuje się do podania terminu pracy i szacowanego czasu potrzebnego do ich zakończenia.
 5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić Użytkownikowi możliwie najwyższą, jakość usług oraz szybkie usuwanie ewentualnych usterek związanych z funkcjonowaniem kont użytkowników.
 6. W przypadku przerw w świadczeniu usług dłuższych niż 48h Administrator zobowiązuje się wydłużyć okres ważności konta o 5 dni, za każde 24h przerwy licząc od początku przerwy w świadczeniu usługi.
 7. Administrator zobowiązuje świadczyć wsparcie techniczne na rzecz Abonenta 24h/dobę poprzez adres mailowy: support@snipcloud.com. Administrator zobowiązuje odpowiedzieć drogą elektroniczną na zgłoszenie usterki lub problemów przez Użytkownika w ciągu 48 godzin od przyjęcia zgłoszenia.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści zgromadzone na jego serwerach w ramach kont wirtualnych, serwerów VPS, serwerów Cloud swoich Abonentów.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek:
  • a. braku możliwości świadczenia Usługi z przyczyn nie zawinionych przez Administratora,
  • b. nieprawidłowego i/lub naruszającego Regulamin korzystania z Usługi,
  • c. działania osób trzecich i innych czynników niezależnych od Administratora,

§ 8

Regulamin obowiązuje od dnia 21-04-2015 do odwołania.